Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Telefon: 728-339-329

E-mail: krzysztof.szymanski@a1btl.pl

Standardy

                                                                              ETYCZNE STANDARDY W DZIAŁALNOŚCI       
                                                                                       AXPOL TRADING SP. Z O. O.
 
 

                                                                     DZIAŁANIE W GRANICACH I NA PODSTAWIE PRAWA

1.      Axpol Trading Sp. z o. o. swoją działalność w sposób uczciwy, prawy i otwarty  - tak, by postępować zgodnie zarówno z normami prawnymi, jak i etycznymi, a także z poszanowaniem praw człowieka oraz interesów naszych pracowników. W podobny sposób szanujemy uzasadnione interesy tych, z którymi utrzymujemy relacje.

2.      Axpol Trading Sp. z o. o. w swojej organizacji  korzysta z wprowadzonego Regulaminu Pracy, który zawiera w swej treści  wszystkie elementy związane z harmonijnym działaniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz warunków pracy.

3.      Axpol Trading Sp. z o. o. wykazuje zerową tolerancję dla pracy dzieci i pracy przymusowej przejawiającej się z niekorzystania i niewspierania żadnej formy pracy dzieci.

4.      Axpol Trading Sp. z o. o. zgodnie z postanowieniami Konwencji praw dziecka nie zatrudnia młodocianych pracowników, a wobec pełnoletnich zatrudnionych nie stosuje przemocy, przymusu, groźby, a także nie korzysta  oraz nie wspiera pracy nielegalnej, w tym pracy osób, które padły ofiarą handlu ludźmi, pracy więźniów lub pracy niewolniczej.

5.      Axpol Trading Sp. z o. o. zapewnia zatrudnionym godziwe warunki. Rekrutacja, zatrudnienie i awansowanie pracowników odbywa się wyłącznie na podstawie przejrzystych i znanych pracownikom wymagań w zakresie kwalifikacji  i umiejętności oraz kryteriów oceny efektywności działania. W miejscu pracy nie może występować dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne, religię, wiek, niepełnosprawność, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych lub przynależność polityczną. Działania Axpol Trading Sp. z o. o. mają na celu ochronę pracowników przed wszelkimi formami dyskryminacji lub rozwiązywaniem stosunku pracy z nieuzasadnionych powodów.

6.      Axpol Trading Sp. z o. o.  zapewnia, że praca w godzinach nadliczbowych jest w każdym przypadku dobrowolna, chyba że jest ona wymagana i nakazana przepisami prawa.

7.      W Regulaminie pracy zawarto procedury antydyskryminacyjne opracowane na podstawie przepisów szczególnych oraz innych przepisów zawartych w Kodeksie Pracy. W zakresie dyskryminacji rasowej, płciowej, molestowania i mobbingu, powołana została Komisja ds. Mobbingu.

8.      Axpol Trading  Sp. z o.o. wdrożył w swoim przedsiębiorstwie wewnętrzną procedurę antymobbingową zobowiązując pracowników do  podejmowania wszelkich przewidzianych przepisami prawa działań, w tym do stosowania działań opisanych w procedurze antymobbingowej, celem niwelowania skutków społecznych mobbingu, w tym w szczególności działań interwencyjnych oraz pomocy ofiarom mobbingu.

9.      Kwestie wynagradzania oraz czasu pracy nie mogą wykraczać poza normy określone w przepisach Kodeksu pracy i innych aktach normatywnych regulujących związane z nimi zagadnienia.

10.    Zapewnienia, że czas pracy jest zgodny z przepisami prawa krajowego, Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy lub układem zbiorowym pracy – w zależności od tego, które z nich gwarantuje pracownikom lepszą ochronę.

11.    Pracownicy, bez wyjątku, mają prawo do przystępowania i/lub tworzenia związków zawodowych według własnego uznania, na podstawie i w ramach obowiązującego prawa.                                                                                                              

12.    Axpol Trading Sp. z o. o. wspiera różnorodność w środowisku pracy przy zachowaniu wzajemnego zaufania i szacunku, gdzie każdy czuje się odpowiedzialny za swoją część obowiązków oraz za reputację firmy.

13.    Axpol Trading Sp. z o. o. dokłada starań aby pracownicy pracowali wspólnie w oparciu o wzajemny szacunek, niezależnie od rasy, wyznania, płci czy pochodzenia kulturowego. Dlatego też, oczekuje się, że żaden pracownik nie będzie narzucał przekonań religijnych czy kulturowych swoim kolegom. Chcemy, aby nasi pracownicy unikali zastraszania na tle seksualnym w jakimkolwiek kształcie czy też formie.

14.    Axpol Trading Sp. z o. o. ani żaden z jej pracowników nie może oferować ani akceptować nielegalnych upominków rzeczowych, gotówki lub innych form wynagrodzenia w celu zabezpieczenia korzyści biznesowych lub prywatnych, korzyści dla klientów  lub dostawców. Jakiekolwiek żądanie czy też propozycja łapówki winna być natychmiast odrzucona oraz zgłoszona kadrze kierowniczej.

15.    Działania szkoleniowe przeprowadzane przez Axpol Trading Sp. z o. o.. oraz odpowiednie wyposażenie  pozwalają zapobiegać i minimalizować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy.

16.    Axpol Trading Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami oraz podejmują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że stopień ochrony przetwarzania danych osobowych spełnia obowiązujące wymogi prawne.
 
 
 
                                                                                                         MISJA I CEL
 
17.    Celem działalności firmy handlowej Axpol Trading jest zapewnienie klientom kompleksowej oferty z zakresu sprzedaży i usług znakowania artykułów reklamowych z zachowaniem najwyższych standardów etycznych, zasad bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.

 

                                                                                                  BEZPIECZEŃSTWO

18.    Axpol Trading bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem i wszystkie działania są zgodne z zasadami BHP. Zapewniamy wszystkim pracownikom bezpieczne, możliwie wygodne miejsce do wykonywania pracy, które jest adekwatne do wykonywanych czynności. Współpracujemy z certyfikowanym Inspektorem BHP, który przeprowadza regularnie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, i organizuje okresowe kontrole.

19.    Nieustannie dbamy o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa pracowników. Zasady BHP, oraz instrukcje obsługi urządzeń wiszą w widocznych miejscach w firmie, a wszyscy pracownicy mają aktualne zaświadczenia lekarskie.

20.    Nieustannie oceniamy wpływ i ryzyko związane z naszą działalnością na zdrowie i bezpieczeństwo. Nasze zasady i procedury BHP zostały opracowane w taki sposób, aby pomóc ludziom bezpiecznie pracować i zapobiegać urazom.

21.    Dbamy o to, aby wszystkie miejsca pracy w obrębie firmy Axpol Trading były wolne od narkotyków. Od pracowników oczekujemy przestrzegania zasad firmy dotyczących używania lub posiadania narkotyków bądź spożywania alkoholu. 

22.    W naszych siedzibach podejmujemy aktywne środki ostrożności, aby zminimalizować zagrożenia dla pracowników i gości. Przemoc i groźby przemocy są niedopuszczalne w miejscu pracy.

23.    Nie wolno posiadać ani używać broni palnej lub innej broni podczas prowadzenia działalności biznesowej oraz na terenie należącym do firmy Axpol Trading bądź, chyba że jest to wyraźnie dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym i lokalnymi zasadami firmy. Zakaz ten obowiązuje nawet w przypadku posiadania licencji na broń palną.

24.    Od pracowników oczekuje się niezwłocznego zgłaszania firmie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem, w tym rzeczywistych przypadków lub gróźb przemocy w miejscu pracy.

25.    Axpol Trading zarządza wszystkimi informacjami otrzymanymi od klientów oraz kontrahentów w sposób bezpieczny oraz zgodnie z zawartymi umowami o zachowaniu poufności, a także obowiązującymi przepisami w sprawie nadużyć na rynku. Zapewnienia, że informacje nie zostaną w żadnym przypadku ujawnione nieuprawnionym osobom. Treść ofert, wycen oraz umów będzie uważana za informacje poufne.

 

 

                                                                                                         JAKOŚĆ

26.    Kierując się zaangażowaniem na rzecz klientów, dokładamy wszelkich starań, aby wytwarzać i dostarczać bezpieczne produkty spełniające najwyższe standardy jakości.

27.    Axpol Trading dba o nieustanne podnoszenie jakości usług i produktów. Stosuje nowoczesne metody zarządzania, zapewnia pracownikom dostęp do najnowszych technologii, zapewnia ciągłe wsparcie ze strony kierownictwa i zachęca do rozwoju.

28.    Produkty poddawane są niezależnym inspekcjom w trakcie procesu produkcji oraz kontrolom wewnętrznym na magazynie. Partnerzy biznesowi są starannie wybierani, zgodnie ze wszystkimi wartościami firmy, oraz ideą zrównoważonego rozwoju.

 

 

                                                                                            DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

29.    Wszelka działalność Axpol Trading Sp. z o. o. mająca związek i wpływ na środowisko odbywa się wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, wysokich standardów i norm jakościowych.

30.    Axpol Trading Sp. z o. o. zobowiązuje się do nieustannej poprawy swojego oddziaływania na środowisko naturalne, przy zachowaniu długoterminowego celu, jakim jest zrównoważony rozwój biznesu. Axpol Trading Sp. z o. o. będzie partnerem w promowaniu ochrony środowiska, w działaniach mających na celu większe zrozumienie problemów ochrony środowiska oraz w dzieleniu się dobrymi doświadczeniami w tej dziedzinie.

31.    Niezwykle ważnym determinantem produkcji w Axpol Trading Sp. z o. o. jest opracowywanie rozwiązań pozwalających na zoptymalizowanie zużycia energii, unikanie zwiększania ilości odpadów oraz ograniczanie zużycia wody.

32.    Prowadzenie obserwacji oraz analizowanie zużycia surowców przez przedsiębiorstwo Axpol Trading Sp. z o. o., korzystnie wpływa na  redukcję środków, pozwalając na ponowne wykorzystanie i recykling.

33.    Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska jest kluczową kwestią przy wdrażaniu nowych technologii. Odważne zastosowanie innowacyjnych metod, podejmowanie nowych inicjatyw jest traktowane priorytetowo, stale zapewniając rozwój. Autonomia i nowe wyzwania determinowane są prezentowanym przez Axpol Trading Sp. z o. o. stylem zarządzania.

34.    Firmie Axpol Trading Sp. z o. o. zależy na ciągłym wprowadzaniu udoskonaleń w zarządzaniu naszym wpływem na środowisko oraz  w wymiarze długofalowym na tworzeniu zrównoważonego przedsiębiorstwa. Firma Axpol Trading Sp. z o. o. podejmie współpracę z innymi w celu promowania ochrony środowiska, zwiększenia zrozumienia problemów dotyczących środowiska oraz rozpowszechniania dobrych praktyk.

35.    Axpol Trading Sp. z o. o. zobowiązuje się do poniesienia społecznych i ekonomicznych kosztów wynikających ze szkód środowiskowych spowodowanych przez ich podmioty.

 

 

                                                                                  NOWOCZESNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

36.    Komunikacja w ramach Axpol Trading Sp. z o. o. jest bardzo istotnym aspektem współpracy wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Dobra komunikacja stała się gwarantem sprawnej współpracy. Siłą napędową zbudowanej przez lata struktury jest przekonanie o wyjątkowości pracowników i tkwiących w nich talentów.

37.    Odpowiedzialność i pewność podejmowanych decyzji zapewnia harmonijną i bezpieczną współpracę z kontrahentami Axpol Trading Sp. z o. o., która przekłada się na efekt dostarczany konsumentom.

38.    Otwartość na potrzeby rynku sprawia, że Axpol Trading Sp. z o. o. rozwija się coraz dynamiczniej. Słuchanie i realizacja potrzeb konsumentów jest trwałym filarem, który pozwala odpowiedzieć na nieskończone i różnorodne zapotrzebowanie na całym świecie.

39.    Nasze innowacje skoncentrowane są na zaspokajaniu potrzeb naszych klientów. Przy tym będziemy mieć na uwadze troski naszych klientów oraz społeczności. Będziemy pracować w oparciu o rzetelną naukę, stosując rygorystyczne standardy w zakresie bezpieczeństwa produktu.

40.    Szacunek względem siebie i względem klienta budowany od lat pozwala na umacnianie relacji biznesowych, w których partnerstwo i podążanie z duchem czasu tworzy spójną całość.

41.    Podejście do biznesu z pasją i realizacja postawionych celów przynosi każdego dnia nowe wyzwania, którym Axpol Trading Sp. z o. o. z dumą stawia od prawie 30 lat czoła.

42.    Rozwój Axpol Trading Sp. z o. o. realizowany jest także poprzez przynależność i aktywną działalność w wielu organizacjach branżowych: PSI (Promotional Product Service Institute), „Solidni w biznesie”, Polska Izba Artykułów Promocyjnych PIAP i European Sourcing.

 

 

                                                                                              PRZESTRZEGANIE ZASAD

43.    Axpol Trading Sp. z o. o. uważa za swój obowiązek tworzenie korzystnych dla obu stron form współpracy ze swoimi dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi.

44.    W naszych kontaktach biznesowych oczekujemy od naszych partnerów stosowania się do zasad postępowania w biznesie, zgodnych z naszymi zasadami, a w szczególności przestrzegania prawa i zasad etyki.

45.    Wzmacnianie naszej marki oraz zwiększanie obecności na rozwijających się rynkach umożliwia nam przełożenie potencjału naszej firmy na sukces ekonomiczny. Przestrzeganie wymienionych zasad jest kluczowym elementem na drodze do jego osiągnięcia.

46.    Axpol Trading Sp. z o. o. wierzy w dobry wpływ dynamicznej i twardej, lecz uczciwej konkurencji i wspiera tworzenie odpowiednich przepisów o ochronie konkurencji. Firma Axpol Trading Sp. z o. o. oraz jej pracownicy będą prowadzili swoją działalność zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i odpowiednimi przepisami.

47.    Dokumentacja księgowa spółki Axpol Trading Sp. z o. o. oraz dokumenty uzupełniające muszą w sposób prawidłowy opisywać i odzwierciedlać charakter transakcji, których dotyczą. Żadne nieujawnione czy niezaksięgowane konto, fundusze bądź składnik majątku nie będą wykazywane czy też utrzymywane.

48.    Przestrzeganie niniejszych dobrych praktyk stanowi zasadniczy element sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Kadra kierownicza odpowiedzialna za sprawy ogólne i finansowe w grupie ponosi odpowiedzialność za zagwarantowanie tego, że niniejsze dobre praktyki są stosowane w obrębie całej spółki Axpol Trading Sp. z o. o.

Katalog VOYAGER to kompleksowa oferta kilku tysięcy produktów promocyjnych ze znakowaniem. To popularne gadżety reklamowe na masowe promocje, jak i luksusowe artykuły reklamowe dla bardziej wymagających klientów. Produkty promocyjne VOYAGER doskonale nadają się pod nadruk reklamowy - tampodruk, grawerowanie laserem, sitodruk, termo transfer, tłoczenie, sublimacja, full color UV, doming - pełna personalizacja. Gadżety reklamowe VOYAGER dostępne są z bieżących stanów magazynowych w Polsce, dzięki czemu czas realizacji zamówienia jest bardzo krótki. Ze względu na funkcjonalność i atrakcyjną cenę do najbardziej popularnych należą takie produkty reklamowe jak: gadżety elektroniczne, power bank, pamięć USB, ładowarka bezprzewodowa, zegarek wielofunkcyjny, smart watch, długopisy metalowe z grawerem, długopisy plastikowe z nadrukiem, touch peny, notesy korkowe z logo, antystresy, gadżety podróżne, piersiówka z grawerem, torba bawełniana, czapka, teczka konferencyjna z nadrukiem lub grawerem, wizytownik, etui na karty kredytowe z ochroną RFID, torba podróżne i sportowa, plecaki, odwracalny parasol z nadrukiem, parasol automatyczny, parasol manualny, narzędzia wielofunkcyjne, latarka COB, miara, ołówek stolarski, metalowy brelok z wygrawerowanym logo, frisbee, dmuchana piłka plażowa z nadrukiem, sportowe gadżety kibica, koc piknikowy, termosy, kubek termiczny, butelka sportowa, torba termoizolacyjna i torba na zakupy, worek ze sznurkiem do kolorowania, zestaw świąteczny, ekologiczne upominki reklamowe, skrzynka do wina. Wśród produktów luksusowych na uwagę zasługują ekskluzywne artykuły reklamowe MAURO CONTI, a dla aktywnych produkty promocyjne AIR GIFTS outdoor pro-motion m.in. kubki termiczne, kubek podróżny, lampka LED. Integralną część katalogu VOYAGER stanowią także reklamowe pluszaki FOFCIO Promo Toys - pluszowe breloki, pluszowe misie reklamowe z koszulkami z możliwością nadruku. W ofercie VOYAGER znajdą Państwo także notatniki MOLESKINE z logo, kalendarze MOLESKINE z nadrukiem, MOLESKINE Cahier Journals, Smart Writing Set oraz zestawy podarunkowe tej legendarnej marki.

A1 Agencja Reklamowa, Ul. Grzybowska 4/138, 00-131 Warszawa, Tel. 728-339-329, www.a1btl.pl